THỨ SÁU SÔI ĐỘNG (Tạm ngưng chờ nâng cấp)

Thời Gian: 20h00 - 21h30, Thứ 6 hàng tuần
Thể loại: Jazz, Bossa Nova, Blues, Pop & Standard music với PLUG AND PLAY (Philippines)